20-10-2023

فريق 04: التحليل الفيزيائي الكيميائي للنباتات والعلاج الغذائي

 

Analyse physicochimique des plantes et nutrithérapie

 

Membres de l'équipe

 

⇒ Chef d'equipe :

 

Dr. MAMI SOUALEM Zoubida       ||  Email : mamizoubida@hotmail.fr      || CV: 

 

⇒ Membres :

 

Pr. Belarbi Meriem                  || Email : me.belarbi@hotmail.fr                     || CV: 

Dr. Ghanemi F/Z                      || Email : ghanemifatimazohra@gmail.com   || CV : 

Dr. KHALDI Darine                  || Email : darine.khaldi.7821@gmail.com       || CV: 

Dr. CHAOUCHE Tarik              || Email : kiratcqa@yahoo.fr                            || CV: 

Dr. ABOURA Ikram                  || Email : ikram2219@live.fr                             || CV: 

Dr. HAMMAD Imane                 || Email : imanehammad679@gmail.com       || CV: