20-10-2023

فريق 03: تنظيم التغذية الخلوية والجزيئية لأمراض التمثيل الغذائي

 

Régulation nutritionnelle cellulaire et Moléculaire des maladies métaboliques

 

Membres de l'équipe

 

⇒ Chef d'equipe :

 

Pr. Benammar Chahid     ||  Email : chabena62@yahoo.fr   || CV: Voir

 

⇒ Membres :

 

Dr. Bensalah née Boukenadel Fatéma       /Email : tema_microbio@yahoo.fr             /CV: Voir

Dr. Berrichi Meryem                                     /Email : meryemmberrichi@gmail.com     /CV : Voir

Dr. BEKKARA-SELADJI Meryem                /Email : seladji.meriem@gmail.com           /CV: Voir

Dr. DIB-BENAMAR Hanane                         /Email : dibhananeben@gmail.com            /CV: Voir

Dr. Brahimi Kholkhal Wahiba                     /Email : wahiba13165@yahoo.fr                   /CV: Voir

Dr. DJEZIRI Fatima Zohra                           /Email : fatimazohradj@yahoo.fr                  /CV: Voir